پنجشنبه ، 5 مرداد ، 1396
مهندس شمیرانی راد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ایران اطلس کیش IAK ( ایاک)


                                                                                                                                                                              بسمه تعالی

پیام مدیر عامل

آنچنان با مردم رفتار کنید که اگر مردید برایتان بگریند واگر ماندید شوق دیدارتان راداشته باشند.

امام علی (ع)

                                                                                       مدیرعامل وعضو هیات مدیره شرکت ایران اطلس کیش

                                                                                                                                 (ایاک)