پنجشنبه ، 22 آذر ، 1397
مدیرعامل ایران اطلس کیش ( ایاک)


                                                                                                                                                                              بسمه تعالی

پیام مدیر عامل

آنچنان با مردم رفتار کنید که اگر مردید برایتان بگریند واگر ماندید شوق دیدارتان راداشته باشند.

امام علی (ع)

                                                                                                              مدیرعامل  ایران اطلس کیش

                                                                                                                                 (ایاک)