جمعه ، 3 آذر ، 1396
مهندس شمیرانی راد مدیرعامل ایران اطلس کیش IAK ( ایاک)


                                                                                                                                                                              بسمه تعالی

پیام مدیر عامل

آنچنان با مردم رفتار کنید که اگر مردید برایتان بگریند واگر ماندید شوق دیدارتان راداشته باشند.

امام علی (ع)

                                                                                                              مدیرعامل  ایران اطلس کیش

                                                                                                                                 (ایاک)