يکشنبه ، 27 آبان ، 1397
حضور ایرانیان اطلس با عنوان اسپانسر ویژه

                                                      

                                                                                                                                                     

                             

                                                 حضور ایرانیان اطلس با عنوان اسپانسر ویژه                                                                                                                                                                 

                                                                                     در

 

دومین کنگره بین المللی

سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 
30 فروردین تا 1 اردیبهشت ماه 1396